امروزه دانشگاه­ ها و مراکز آموزشی و پژوهشی نقش تعیین کننده و انکارناپذیری را در ارتقاء مناسبات اجتماعی، علمی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه دارند. آموزشکده­ های فنی و حرفه­ای سما با توجه به امکانات، زیرساخت­ها و همچنین ساختار آموزشی مهارت محور، مأموریت و رسالت اصلی خود را در راستای تربیت نیروهای ماهر و فن­ ورز با پنجه­ های کارآمد، متمرکز کرده اند. سازمان سما مصمم است به منظور بهبود، ارتقاء و تعالی هرچه بیشتر، شاخص­ های مربوط به یک " آموزشکده فنی و حرفه ­ای سما " را در قالب یک سند مدون و پس از تصویب از طرف مراجع ذی­صلاح، جهت اجرا به واحدهای سما سراسر کشور ابلاغ نماید. از آنجایی که در تدوین هر سند قابل اجرا ، مشارکت کلیه عوامل تاثیرگذار در اجرای موفق آن موثر و راه گشا می باشد، لذا ضرورت دارد به کلیه اعضاء هیئت علمی و کارکنان آموزشکده ها اطلاع رسانی نمایند تا ضمن مطالعه و بررسی پیش نویس تهیه شده ، نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق معاونت سما واحد حداکثر تا تاریخ 97/06/15 به معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان سما ارسال نمایند.