شرايط شركت كنندگان :

۱- دانشجويان شاغل به تحصيل و همچنين فارغ التحصيلان مقطع كارداني از كليه آموزشكده هاي فني و حرفهاي سما در سطح كشور.
۲- كليه دانش آموزان شاغل به تحصيل در استان اصفهان.


+  هنگام پذيرش مدارك مثبته (دانشجويان و دانش آموزان گواهي اشتغال به تحصيل و فارغ التحصيلان اصل مدرك كارداني و يا تاييديه آموزشكده مطبوع) دريافت گردد.

 تعداد اعضاء گروه :

اعضاء هر گروه (دانش آموزی و دانشجویی)حداقل ۳ و حداكثر تا ۴ نفر مي باشند. و براي هر گروه داشتن يك سرپرست الزامي است.

 جوایز مسابقات :

۱-جايزه تيم هاي برتر دانشجويي: و براي تيم اول مبلغ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، تيم دوم مبلغ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تيم سوم۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد.
۲-جايزه تيم هاي برتر دانش آموزی: و براي تيم اول مبلغ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، تيم دوم مبلغ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تيم سوم۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد.

هزینه ثبت نام  :

۱-هزينه ثبت نام دانشجويي: هر گروه حداكثر تا ۳ سازه و هر سازه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال.

۲-هزينه ثبت نام دانش آموزي: هر گروه حداكثر تا ۳ سازه و هر سازه مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال.

هزینه اسکان و غذا   :

هزينه اسكان، پذيرايي و غذا به دو شكل ممكن مي باشد:

۱- دوشب اسكان به همراه دو وعده صبحانه، نهار و شام مجموعا براي هر نفر مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال.

۲ – بدون اسكان شبانه و فقط دو وعده نهار براي هر نفر ۳۵۰.۰۰۰ ریال.

نحوه و شرايط پرداخت هزينه ها:

۱-هزينه ثبت نام طي يك فيش مجزا (يا تراكنش اينترنتي) براي هر گروه و هزينه اسكان و پذيرايي نيز طي يك فيش (يا تراكنش اينترنتي) ديگر دريافت مي گردد.

۲-هزينه هاي ثبت نام، اسكان و … به شماره حساب (۰۱۱۰۲۱۹۰۶۴۰۰۳) نزد بانك ملي به نام آموزشكده فني و حرفهاي سما نجف آباد واريز گردد و كليه فيش ها و رسيد هاي اينترنتي در روز پذیرش دریافت می گردد.